คู่มือ/เอกสาร กฎหมายการสาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/เอกสาร เผยแพร่ปี 2562

1.แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)

2.ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือ/เอกสาร เผยแพร่ปี 2561

1.คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Standard Operating Procedure (SOP)

3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือ/เอกสาร เผยแพร่ปี 2560 และก่อนหน้านั้น

1.คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(edit1:2556)

2.คู่มือการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสุกร(edit1:2554)

3.ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย(edit1:2549)