การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

การจัดการขยะ

>>คำแนะนำ เรื่องแนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน

>>เอกสารวิชาการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

>>แบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

>>กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562

>>แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562

>>กฎหมายเกี่ยวสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

>>แบบแปลนอาคารที่พักมูลฝอยในโรงพยาบาล

>>แบบประเมินผู้ให้บริการขนมูลฝอยติดเชื้อ

>>กฏหมายเกี่ยวกับเส้นทางการจัดการมูลฝอย

>>คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ.2558

>>เอกสารการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

>>แบบสำรวจสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการสิ่งปฏิกูล

>>การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดำริ

>>แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลตามโครงการพระราชดำริ

การพัฒนาส้วมสาธารณะ

>>ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

>>เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อน แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2559) วันที่ 2 พ.ค.2556

>>แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2559)

>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย

>>POI ส้วมสะอาด Happy Toilet 2012.13

>>สุดยอดส้วม ดรรชนีรายจังหวัด

>>จดหมายทูตส้วม

>>แบบแปลนส้วมสาธารณะ

>>รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน

>>คู่มือการค้นหาข้อมูลส้วมในปั๊มน้ำมันบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศผ่านมาตรฐาน HAS บนแผนที่ดิจิตอล (GPS navigator)