โครงการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดการดำเนินงาน

1.ค่าเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และแผนกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฯ

2.แผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฯแยกรายเดือนเขต11(.xls)

 

การรายงานผลการดำเนินงาน(ผ่าน Google Form)

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

>แบบรายงานการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล

>แบบรายงานการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฯ

>แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (ระบบประปา) ในโรงพยาบาล

>แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (ระบบประปา) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)