EHA64

แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

1.ประเมินรับรองตามระบบและช่องทางปกติ

คู่มือ/เอกสารดาว์โหลด(Update พฤษภาคม 2564)

เอกสารดาว์โหลดสำหรับ สสจ.

2.ประเมินรับรองในระบบออนไลน์(ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว update 17/03/64)

เอกสารประกอบ สำหรับศึกษาการใช้งาน Application