Environmental Health Accreditation:EHA

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation:EHA)

>>>คือ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การประเมิน และรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น

มาทำความเข้าใจเรื่อง..การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) แบบง่ายๆกันนะครับ.. 😀

 

แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

1.ประเมินรับรองตามระบบและช่องทางปกติ

คู่มือ/เอกสารดาว์โหลด(Update พฤษภาคม 2564)

เอกสารดาว์โหลดสำหรับ สสจ.

2.ประเมินรับรองในระบบออนไลน์(ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว update 17/03/64)

เอกสารประกอบ สำหรับศึกษาการใช้งาน Application