Environmental Health Accreditation:EHA

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation:EHA)

>>>คือ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การประเมิน และรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น

***เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในขณะนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อนามัยที่ 11 ขอแจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ผ่าน EHA Smart App สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินรับรองคุณภาพฯ ต่อไป รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบ สำหรับศึกษาการใช้งาน Application 

คู่มือ/เอกสารดาว์โหลด(Update มกราคม2563)

เอกสารดาว์โหลดสำหรับ สสจ.

มาทำความเข้าใจเรื่อง..การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) แบบง่ายๆกันนะครับ.. 😀