Environmental Health Accreditation:EHA

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation:EHA)

>>>คือ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การประเมิน และรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น

มาทำความเข้าใจเรื่อง..การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) แบบง่ายๆกันนะครับ.. 😀

 

แนวทางการดำเนินงาน(ปีงบประมาณ 2565)

1.ประเมินรับรองตามระบบและช่องทางปกติ(Onsite)

คู่มือ/เอกสารดาว์โหลด(Update เมษายน 2565)

2.ประเมินรับรองผ่านระบบออนไลน์

เอกสารประกอบ สำหรับศึกษาการใช้งาน EHA Smart Web  

3.เอกสารประกอบการดำเนินงาน

4.ช่องทางติดต่อประสานงาน

ลำดับ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

1.

ศูนย์อนามัยที่ 11

075-399460 ต่อ  206

075-399124

2.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

075-631534

075-631534

3.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

077-511040

077-511996

4.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

075-343409

075-343406

5.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

0-76481721 ต่อ 1101 , 1102

0-76481721

6.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

076-212297

076-212297

7.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

077-811076 ต่อ 1601-2

077-811584

8.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

077-272784 ต่อ 210, 211

077-281263