DM&KM ปี 2563

กลุ่มภารกิจวิชาการ

รายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานData ManagementKnowledge Management
1.นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
1.การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 จังหวัดพังงา
2.นายกฤตธน พงศ์ธนากูล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>พฤษภาคม’63
>>>มิภุนายน’63
>>>กรกฎาคม’63
>>>สิงหาคม’63
2.สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่11 ประจำปี 2562
1.สถานประกอบการกับวิถีชีวิต New Normal
2.การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคลุ่มน้ำปากพนัง กรณีศึกษาพื้นที่ อบต.ไสหมาก
3.น.ส.วรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>พฤษภาคม’63
>>>กรกฎาคม’63
1.การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน

4.นายธราดล ศรีสุข
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>พฤษภาคม’63
>>>มิภุนายน’63
1.การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food of Thailand)
5.น.ส.กัญญาณัฐ ใจห้าว
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>มิภุนายน’63
>>>กรกฎาคม’63
>>>สิงหาคม’63
2.ฐานข้อมูลGREEN&CLEAN Hospital
1. ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
โรงพยาบาลสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
6.น.ส.อัยดา มัสแหละ
(นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>สิงหาคม’63
2.สรุปข้อมูล TSC เดือนสิงหาคม’63
1. Thai Stop Covid มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

7.น.ส.ทิพย์รัตน์ ดัชนี
สาธารณสุขปฏิบัติการ)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>สิงหาคม’63
1. ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ “ปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน” หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
8.น.ส.เกศรา วัฒนสมัย
(นิติกร)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>ปี 2563(excel)
1.หากรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อบัญัติท้องถิ่น…คือแนวทางการป้องกันไม่ใช่การแก้ไขปัญหา

กลุ่มภารกิจบริการ

รายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานData ManagementKnowledge Management
1.น.ส.จิราพร เหมทานนท์
(นักวิชาการสาธารณสุข)
1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
>>>มิถุนายน’63
>>>สิงหาคม’63
ถอดบทเรียน
1.ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา