การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

กรมอนามัย ได้ให้แนวทางเพื่อเป็นกรอบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาไว้เป็น 6 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

มิติที่ 2 การเรียนรู้ สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกัน COVID- 19 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ และสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)

          มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณสำหรับการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ซึ่งนอกจากสถานศึกษาจะต้องควบคุมมาตรการ และปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกมิติแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรการต่างๆได้ที่ แพลทฟอร์ม THAISTOPCOVID กรมอนามัย https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ เมนูแบบประเมินสถานประกอบการ เลือกโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี้

 8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ Covid-19

  1. แจ้งผู้ปกครองทันทีเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
  2. คัดกรองเด็กนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน เช่น การวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมทำสัญลักษณ์สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว
  3. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกทันที กรณีที่มีนักเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ได้เข้ามาบริเวณโรงเรียน อาจพิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม
  4. พิจารณาการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่น ปฐมนิเทศ รับน้อง กีฬาสี ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเข้าค่าย ทัศนศึกษา เป็นต้น หากมีการรวมตัวเกิน 300 คน ควรงดกิจกรรมดังกล่าว
  5. จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ เช่น ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำความสะอาดยานพาหนะรับส่งนักเรียน และเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศห้องที่ใช้ร่วมกัน
  6. จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหาร และการจัดจำหน่ายอาหาร เช่น การทำความสะอาดโรงอาหาร การใส่ถุงมือก่อนหยิบจับอาหารต่างๆ และควรเตรียมอาหารที่ปรุงสุกให้นักเรียนรับประทานภายในเวลา 2 ชั่วโมง เป็นต้น
  7. จัดให้มีการดูแลห้องส้วม เช่น ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว เป็นต้น
  8. ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น กรณีมีการเจ็บป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานทันที ควรดูแลและป้องกันตัวเอง เป็นต้น

 

 

ที่มา:

1.ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/150402129911453/?type=3&theater

2.https://news.thaipbs.or.th/content/292972

 

Posted in นานาสาระ.

One Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *